Regulamin

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie lokalu Resident i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie lokalu Resident.
3. Regulamin jest dostępny do wglądu w lokalu Resident, a także na stronie www.residenthotel.pl.

§2 DOBA HOTELOWA

1. Pokój wynajmowany jest na doby hotelowe.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 10:00 dnia następnego.
3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Lokal może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
4. Lokal zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
2. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
3. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w pokoju od godziny 7:00 do godziny 22:00.
4. Lokal może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu lokalu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników lub innych osobach przebywających w lokalu.
5. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, lokal nie zwraca opłaty za daną dobę.

§4 USŁUGI

1. Lokal świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
3. Lokal ma obowiązek zapewnić Gościom:
– warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
– bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
– profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług,
4. Dodatkowo na życzenie Gościa, lokal świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
– udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
– przechowanie bagażu Gościa.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie lokalu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych lokalu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, lokal może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań lokalu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia lokalu.
4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.

§6 CISZA NOCNA

1. W lokalu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

§7 REKLAMACJE

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
2. Wszelkie reklamacje prosimy kierować na adres e-mail: resident@residenthotel.pl.
3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§8 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. W lokalu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.
2. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
3. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Resident dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez lokal. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.
4. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie lokalu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości.
5. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu.